Klick Computer Hungary Kft. ajándéksorsolásos nyereményjátékának RÉSZVÉTELI és JÁTÉKSZABÁLYZATA

1. Klick Computer Hungary Kft., továbbiakban Szervező, által szervezett ajándéksorsolásos nyereményjátékban, a továbbiakban Játék, kizárólag azon 18. életévét betöltött, nem cselekvőképtelen, magyarországi lakcímmel rendelkező természetes személy, a továbbiakban: Játékos, vehet részt, aki a Játék időtartama alatt a www.klickcomp.hu honlapon lévő kvíz kérdésekre legalább 80%-ban helyesen válaszol és regisztrációjával elfogadja a Játék részvételi szabályzatát. A Játékban nem vehetnek részt a Klick Computer Hungary Kft. alkalmazottai és hozzátartozóik, cégünk beszállítóinak és viszonteladóinak alkalmazottai..

2. A játékban való részvétel ingyenes, de a honlapon regisztrációhoz kötött. A regisztráció során megadott nem valós adatok kizárják a Játékost a nyereményjátékból.

Egy Játékos csak egyszer küldheti be a helyes megfejtést.

3.A Játékban a honlapon feltüntetett nap 24-ik órájáig beérkezett 80%-ban helyes megfejtések vesznek részt.

A Játékosok a helyes megfejtéssel vesznek részt a sorsoláson, ahol a honlapon feltüntetett nyeremény kerül kisorsolásra. A sorsolás időpontja a játék befejezési dátumát követő munkanap 15.00 óra.

Nyertesnek tekintjük a helyes megfejtést beküldő regisztrált személyt, a regisztráció során megadott személyes adataival, de kizárólag egy személyt.

A sorsolás az érdeklődők jelenlétében gépi adatbázisból történik. A sorsolás helyszíne: Klick Computer Hungary Kft. 3530 Miskolc, Meggyesalja utca 93. A sorsoláson a játéknál feltüntetett kezdési időpont előtt és a befejezési időpont után beérkezett megfejtések nem vesznek részt.

4. A Szervező a sorsoláson a jelen szabályzatban leírt bármely alaki, illetőleg bármely személyi (1. pont) feltételnek nem felelő Játékost kizárhatja.

5. A nyeremények átadása futárszolgálat által, vagy személyes átvétel útján történik a nyertes Játékos, valamint a Klick Computer Hungary Kft. e-mail-ben történt egyeztetés alapján. A futárszolgálat által kézbesített nyeremény átvétele a nyertes játékos által írásban meghatalmazott személy útján is lehetséges.

6. A Szervező a nyertesest a sorsolást követően e-mail-ben értesíti a nyereményről, melyet aztán a nyertes által megadott címre kézbesít. Amennyiben a nyertes nem érhető el az általa küldött pályázatban szereplő telefonszámon, a Szervező az első e-mail-től számított 14 naptári napon keresztül mindent megtesz annak érdekében, hogy a nyertessel kapcsolatba lépjen. Amennyiben a nyertes attól a naptól számított 14 naptári napon belül sem érhető el, hogy a Szervező először kísérelt meg vele kapcsolatba lépni, a nyeremény nem kerül átadásra.

7. A Szervező a sorsolás eredményét a sorsolást követően legkésőbb 30 napon belül a www.klickcomp.hu internet címen hozza nyilvánosságra, továbbá telefonos tájékoztatás a 06 46 413 347-es telefonszámon kérhető. A nyilvánosságra hozatal során a Játékos neve és lakóhelye jelenik meg.

8. A Szervező a nyeremények átadásáig kizárhatja a Játékból azt a Játékost, aki a regisztráció során feltüntetett személyes adatok nem valósak, vagy tévesek, vagy a Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban írt személyi, illetve alaki feltételeknek, továbbá regisztrációja nem tartalmazza valamennyi a Szervező által kért adatot.

A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli. A Szervező jogosult a nyereményjátékból kizárni azt, aki tisztességtelen, a játék szellemiségével össze nem egyeztethető módon vesz részt a nyeremény játékban. A csalással próbálkozó játékosok valamennyi pályázata kizárásra kerül a nyereményjátékból.

9. A Szervező a 5. és 6. pontban írtak szerint tudja biztosítani a nyeremények átvételének lehetőségét, ugyanakkor valamennyi nyertes köteles a Szervezővel együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremények átadása a fentiekben írt vonatkozó határidőkön belül megtörténjen.

10. Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult.

11.  A nyeremények másra át nem ruházhatók, és pénzre át nem válthatók. A nyereményhez tartozó SZJA fizetési kötelezettséget és a futárszolgálat kézbesítési díját a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei,) költségei a Játékost terhelik.

12. Azáltal, hogy a Játékos a Játék végén a „Szeretnék részt venni a nyereményjátékban” gombra kattintással a megfejtését rögzíti:

a Játékos feltétel nélküli, kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy nevét, továbbá nyertessége esetén a nyertes lista kommunikálásához, illetve a nyeremény átadásához nélkülözhetetlen személyes adatait a Szervező és Megbízottjai a nyereményjáték lebonyolítása céljából a személyes adatok védeleméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően kezelje;

a Játékos tudomásul veszi továbbá, hogy a nyeremény átadásáról kép-, hang- és filmfelvétel készülhet, egyben hozzájárul ezen felvételek akár teljes egészének, akár részleteinek későbbi reklám-promócióhoz, valamint a Szervező belső prezentációs, marketing tevékenysége céljából történő felhasználásához idő- és alkalombeli korlátozás, valamint külön díjazás nélkül.

Szervező a Játékosok adatait a jelen 12. pontban meghatározottaktól eltérő célokra nem kezeli, és nem dolgozza fel.

14. A Játékosok adatainak hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, kódelírás, téves vagy nem valós adatfeltüntetés, stb.), a kézbesítés elmaradásáért vagy késedelméért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal. A Szervező a nyeremény tekintetében a nyertes ilyen igényét jogszabályi keretek között a nyeremény gyártójával/forgalmazójával szemben érvényesítheti, akit a Szervező a nyeremény átadásakor a nyertes számára megjelöl.

15. A nyereményjátékról információk az internetcímen érhető el : https://www.klickcomp.hu/KlickInfoWAI/archivum-kviz-nyeremeny-jatek.htm

16. A Játékos megfejtésének beküldésével kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja a jelen nyereményjáték részvételi szabályzatát, valamint az adatkezelési feltételeket.

Miskolc, 2009. 09. 01.

Klick Computer Hungary Kft.

Szervező